Przejdź do treści głównej

Konferencja w otoczeniu Śląskiego Festiwalu Nauki
The conference surrounded by the Silesian Science Festival


2019-12-10 11:26

W bezpośrednim towarzystwie konferencji "W kierunku zielonej gospodarki", podczas której wyklaruje się przyszłość europejskich regionów górniczych, odbędzie się 4. edycja Śląskiego Festiwalu Nauki, który współorganizowany jest przez najznamienitsze ośrodki naukowe w regionie.

Śląski Festiwal Nauki (ŚFN) należy do największych wydarzeń popularnonaukowych zarówno w Polsce, jak i w Europie. Podczas ostatniej edycji Festiwalu zaprezentowano kilkaset atrakcji naukowych, w tym:

  • 153 stanowiska pokazowe,
  • 116 wykładów,
  • 142 warsztaty,
  • ponad 79 różnorodnych wydarzeń na 3 scenach Międzynarodowego Centrum Kongresowego.

Za prezentowanie różnych oblicz nauki odpowiedzialnych było ponad 1400 wystawców i ponad 250 prelegentów i wykładowców. Trzecią edycję ŚFN odwiedziło w ciągu dwóch dni ponad 35 tysięcy uczestników. Łącznie dotychczasowe edycje Festiwalu przyciągnęły już ponad 100 tysięcy osób.

Śląski Festiwal Nauki zdobył uznanie i pierwsze miejsce w konkursie na najlepsze inicjatywy komunikacyjno-marketingowe uczelni europejskich – EUPRIO Awards 2019. ŚFN został nagrodzony za najlepszy pomysł promujący wydarzenie o charakterze popularnonaukowym. Nagrodę przyznawaną przez stowarzyszenie European Association of Communication Professionals in Higher Education odebrał reprezentant Uniwersytetu Śląskiego – lidera i pomysłodawcy Festiwalu.

Konferencja "W kierunku zielonej gospodarki" odbędzie w otoczeniu wydarzeń związanych z tegoroczną edycją Śląskiego Festiwalu Nauki. Czwarta edycja Festiwalu odbywać się będzie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w dniach 26-27 stycznia 2020 r.

Wiecej informacji o Festiwalu znajdziesz na stronie: https://www.slaskifestiwalnauki.pl/


In the direct company of the conference "Towards a green economy", during which the future of European mining regions will be clarified, the 4th edition of the Silesian Science Festival will be held, which is co-organized by the most renowned scientific centres in the region.

The Silesian Science Festival (SSF) is one of the largest popular science events in Poland and Europe. During the last edition of the Festival, several hundred scientific attractions were presented, including:

  • 153 exhibition stands,
  • 116 lectures,
  • 142 workshops,
  • over 79 different events on 3 stages of the International Congress Centre.

Over 1400 exhibitors and over 250 speakers and lecturers were responsible for presenting various aspects of science. The third edition of the SNF was visited by over 35 thousand participants during two days. In total, the previous editions of the Festival have already attracted over 100,000 people.

The Silesian Science Festival won recognition and first place in the competition for the best communication and marketing initiatives of European universities – EUPRIO Awards 2019. SSF was awarded for the best idea promoting a popular science event. The award granted by the European Association of Communication Professionals in Higher Education was received by a representative of the University of Silesia – the leader and initiator of the Festival.

The conference "Towards a green economy" will be accompanied by events related to this year's edition of the Silesian Science Festival. The fourth edition of the Festival will be held in the International Congress Centre on 26-27 January 2020.

More information about the Festival can be found on the following website: https://www.slaskifestiwalnauki.pl/en/

Poleć innym (Recommend):
Facebook G+ Twitter Pint.