Przejdź do treści głównej

Polityka prywatności
Privacy policy


English Województwo Śląskie, w imieniu którego działają jego organy i przedstawiciele: Zarząd Województwa Śląskiego, Sejmik Województwa Śląskiego, a także Marszałek Województwa jako kierownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (UMWSL), adres siedziby: ul. Ligonia 46, 40-039 Katowice, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających strony internetowe.

Administrowanie stronami internetowymi

Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego podejmuje poprzez swoje wydziały.

Gromadzenie danych

Wszelkie dane pochodzące od użytkowników stron internetowych gromadzone są na trzy sposoby:

 1. Informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika w celu rejestracji, wypełnienia formularzy kontaktowych.
 2. Informacje podawane przez użytkownika są wymogiem ustawowym.
 3. Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania z stron internetowych:
  • informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, adres IP, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, rodzaj urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, system operacyjny,
  • pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

Podanie danych, o który mowa w ust. I, pkt 1 wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwanego dalej RODO.

Klauzula informacyjna przy rejestracji na konferencje

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Śląskie z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: daneosobowe@slaskie.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • Przeprowadzenie konferencji „W kierunku zielonej gospodarki” w ramach projektu z działania 13.1 Pomoc Techniczna z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w tym:
   Wysłanie zaproszeń; obsługa zgłoszeń/ rejestracja uczestników; weryfikacja obecności uczestników; dostosowania warunków uczestnictwa dla osób z niepełnosprawnościami; dokumentacji konferencji (w tym audio-wizualne), wysyłanie newslettera.
  • Informowania o wybranych szkoleniach/ konferencjach/ warsztatach przeprowadzanych w ramach RPO WSL 2014-2020.
  • Ewaluacji, analiz i ekspertyz.
  • Monitoringu.
  • Kontroli.
  • Archiwizacji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g, rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679), wynikający z:
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. (m. in. art. 6,7,110,114-116, 140).
  • Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.1460, z późn. zm.)
  • Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), wykonawcom usług w zakresie badań ewaluacyjnych, analiz, ekspertyz, tłumaczeń, wykonujących asystę strony internetowej ecosilesia.slaskie.pl). Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na stronach Województwa Śląskiego.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w formie, która pozwala na zidentyfikowanie danych dotyczących ich przedmiotu przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których dane były gromadzone lub dla których są przetwarzane dalej. (art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 dnia 17 grudnia 2013 r.) z uwzględnieniem krajowych przepisów dot. archiwizacji dokumentów.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w dowolnym momencie. Nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podanie danych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konferencji w ramach projektu z działania 13.1 Pomoc Techniczna z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Mechanizm cookies

 1. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
 3. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników Serwisów.
 4. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach.
 5. Urząd przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
  • właściwego dopasowania Serwisów do potrzeb użytkowników,
  • zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika,
  • tworzenia statystyk oglądalności Serwisów.
 6. Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisów.
 7. Serwisy w domenie: slaskie.pl korzystają z mechanizmu do tworzenia statystyk w oparciu o Google Analytics. Szczegóły polityki:
  http://www.google.com/intl/pl/policies/technologies/types/

Zmiana ustawień w przeglądarce

Użytkownicy Serwisów w każdej chwili mogą zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookies.Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w poszczególnych przeglądarkach:

Wykorzystywanie danych uzyskiwanych automatycznie

 • Dane zbierane w ramach naszych Serwisów służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony Serwisów.
 • Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom lub organizacjom ani osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami Urzędu Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego (UMWSL). Jednakże dostęp do danych posiada także firma Google Inc. poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics.
 • Na podstawie informacji uzyskanych w ramach Serwisów, UMWSL może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Bezpieczeństwo

 • Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Serwisy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.
 • Serwisy jednak zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.

Zmiany

W przypadku zmiany polityki prywatności obowiązującej w serwisie zamieścimy odpowiednią informację.


Polish >

The Silesian Voivodeship, on behalf of which its bodies and representatives act: the Management Board of the Silesian Voivodeship, the Sejmik of the Silesian Voivodeship, and the Marshal of the Voivodeship as the head of the Marshal's Office of the Silesian Voivodeship (UMWSL), address: Ligonia 46, 40-039 Katowice, attaches particular importance to respecting the privacy of users visiting the websites.

Administration of websites

All activities related to the functioning of websites placed on the servers of the Marshal's Office of the Silesian Voivodeship are undertaken by its departments.

Collection of data

All data from website users is collected in three ways:

 1. Information provided voluntarily by the user in order to register, fill in contact forms.
 2. The information provided by the user is a statutory requirement.
 3. Information that is obtained automatically when you use our websites:
  • information in server logs - our servers automatically record data such as your website request, IP address, date and time of request and response, device type, browser type, browser language, operating system,
  • text files ("cookies") sent to your computer when you visit the website.

Providing the data referred to in paragraph I, point 1 requires consent to the processing of personal data in accordance with Article 13 paragraphs 1-2 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ EU L 119, p. 1) hereinafter referred to as "the PDB".

Information clause upon registration for conferences

In accordance with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (OJ L 119, 04.05.2016, p. 1) we inform you that:

 1. The administrator of your personal data is the Silesian Voivodeship with its registered office at ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, e-mail address: kancelaria@slaskie.pl, website: bip.slaskie.pl
 2. A contact person for personal data processing has been appointed, e-mail address: daneosobowe@slaskie.pl
 3. Your personal data will be processed for the following purposes:
  • Conducting a conference "Towards a green economy" within the framework of the project from Measure 13.1 Technical Assistance from the Regional Operational Programme of the Silesian Voivodeship, including the following: sending invitations; handling applications / registration of participants; verification of the presence of participants; adaptation of the conditions of participation for people with disabilities; documentation of the conference (including audio-visual), sending a newsletter.
  • Information on selected training courses/conferences/workshops conducted within the ROP IROP 2014-2020.
  • Evaluation, analysis and expertise. 
  • Monitoring.
  • Control.
  • Archiving.
 4. The legal basis for processing personal data is the legal obligation imposed on the controller (Article 6(1)(c) and Article 9(2)(g) of the EU Regulation on the Protection of Personal Data No. 2016/679), resulting from the following:
  • Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013. (inter alia, Articles 6, 7, 110, 114-116, 140).
  • the Act on the rules for the implementation of programmes in the scope of the cohesion policy financed in the financial perspective 2014-2020 of 11 July 2014. (Journal of Laws of 2017, item 1460, as amended).
  • the Act on National Archives and Archives (Article 6).
 5. Your personal data will be disclosed to persons authorized by the controller of personal data, entities authorized under the law, postal operator or courier (in the case of paper correspondence), contractors of services in the field of evaluation studies, analyses, expert opinions, translations, performing the assistance of the website ecosilesia.slaskie.pl). Moreover, in the scope of public information, data will be disclosed to everyone interested in such information or published on the websites of the Silesian Voivodeship.
 6. Your personal data will be kept in a form which permits the identification of data relating to your subject for no longer than is necessary for the purposes for which the data were collected or for which they are further processed. (Article 140 of Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013) taking into account national rules on archiving of documents.
 7. You have the right to access the content of your data and to request the rectification, erasure or restriction of the processing at any time. This will not affect the processing, which was carried out on the basis of consent prior to its withdrawal and the right to lodge a complaint with the President of the Office for the Protection of Personal Data.
 8. Providing personal data by you is necessary to fulfill the legal obligation incumbent on the controller. Providing the data is mandatory, and the consequence of not providing personal data will be the inability to participate in the conference within the project of measure 13.1 Technical Assistance from the Regional Operational Programme of the Silesian Voivodeship.
 9. Your personal data will not be used for automated decision making or profiling referred to in Article 22 of the general EU regulation on personal data protection No. 2016/679 of 27 April 2016.

Cookie mechanism

 1. Your web browser may store cookies on your computer's hard drive. Cookies contain information necessary for the proper functioning of the Services.
 2. The content of cookies does not allow for identification of the user.
 3. Cookies do not process or store personal data of Website users.
 4. The mechanism of cookies is not used to obtain any information about users.
 5. The Office stores cookies on users' computers in order to:
  • proper adjustment of the Services to the needs of users,
  • remember your preferences and individual user settings,
  • creating statistics on the number of visitors to the Websites.
 6. The User has the possibility to configure the Internet browser in such a way as to completely or partially disable the storage of cookies on the computer's hard drive. The effect of the change may be the loss of the possibility to use certain functionalities of the Websites.
 7. Sites in the domain: slaskie.pl use the mechanism to create statistics based on Google Analytics. Details of the policy:
  http://www.google.com/intl/en/policies/technologies/types/

Changing the settings in the browser

Website Users can change their settings concerning cookies at any time. Detailed information about the possibilities and methods of handling cookies are available in particular browsers:

Using automatically obtained data

 • The data collected on our Websites are used to provide certain services to our users and for administrative and statistical purposes, as well as to protect the Websites.
 • The data will not be sold or made available to other institutions or organizations or persons who are not employees or permanent collaborators of the Office of the Marshal of the Silesian Voivodeship (OMSV). However, Google Inc. also has access to the data by using the functionalities of Google Analytics for statistical purposes.
 • On the basis of information obtained within the Services, the OMSV may prepare aggregate statistical statements, which may be disclosed to third parties. However, such statements do not contain any data allowing for the identification of individual users.

Security

 • We make every effort to protect the Services from unauthorized access by third parties. To this end, we use firewalls, server security devices, encryption devices and physical security measures.
 • However, the websites contain links to other websites. We recommend that you review the privacy policy of other websites after you have accessed them.

Changes

In the event of a change in the privacy policy applicable to the service, we will post a relevant notice.