Przejdź do treści głównej

O konferencji
About the conference


Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego / Jakub Chełstowski, Marshal of the Silesian Voivodeship

Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego

Marszałek Województwa Śląskiego, Jakub Chełstowski zaprasza

Województwo śląskie jest największym regionem górniczym w Unii Europejskiej zamieszkałym przez 4,5 mln osób. Jak wiele europejskich regionów węglowych, aby nie pozostać w tyle za "zieloną zmianą", Śląsk musi szybko przekształcić swoją gospodarkę w nowy poziom innowacyjności i gospodarki opartej na integracji społecznej. Już w lutym 2018 r. Sejmik Województwa Śląskiego dołączył Zieloną gospodarkę do listy inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, czyli dziedzin, na których region chce oprzeć swój rozwój.


W województwie śląskim wyzwania regionów węglowych i węglonośnych całej Unii Europejskiej skupiają się jak gdyby w obiektywie. W czasie, gdy tworzona jest nowa wizja Europy neutralnej pod względem klimatycznym, konferencja ustali trendy na nadchodzące lata, skupiając kluczowych decydentów politycznych i zainteresowane strony w celu przedyskutowania, w jaki sposób ambitne cele można osiągnąć we współpracy i sprawiedliwy sposób przy wsparciu Unii Europejskiej. Wydarzenie odbędzie się w dniach 27–28 stycznia 2020 r. w Katowicach i zgromadzi doświadczenia i najlepsze praktyki z regionów górniczych całej Europy, stanowiąc forum wymiany pomysłów i poszukiwania rozwiązań dla decydentów, interesariuszy i partnerów z 41 regionów węglowych UE, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Regionów, Sekretariatu Platformy Transformacji Regionów Górniczych, przedstawicieli rządów krajowych, władz regionalnych i lokalnych, organizacji pozarządowych i związków zawodowych.

Aby wzmocnić przesłanie, konferencja odbędzie się w obiektach Strefy Kultury w Katowicach, jednego z najlepszych i najbardziej udanych przykładów rewitalizacji obszaru pogórniczego, uznanego symbolu transformacji Śląska i wkładu Unii Europejskiej poprzez Politykę Spójności w tworzenie fundamentów pod bardziej innowacyjną i zrównoważoną przyszłość regionu. W Strefie Kultury odbyło się już wiele międzynarodowych wydarzeń, w tym Szczyt Klimatyczny COP 24.

rurek

The Marshal of the Silesian Voivodeship, Jakub Chełstowski invites You

The Silesian Voivodeship is the biggest coal-mining region in the European Union inhabited by 4.5 million people. As many European coal regions, Silesia has to quickly transform its economy into a new level of innovativeness and social inclusion economy to not stay behind the "green change". In the Silesia region, the challenges of coal and carbon-intensive regions of the entire European Union focus as if in a lens.

Coming at a time when a new vision for climate-neutral Europe is being established, the conference will bring together key policy-makers and stakeholders to discuss how ambitious goals can be achieved in a collaborative and just way with the support of the European Union. The event will take place on 27-28 January 2020 in Katowice and will gather the experiences and best practices from the coal regions across Europe working as a forum for exchanging ideas and seeking solutions for decision-makers, stakeholders and partners from 41 EU’s coal regions, European Commission, European Parliament, European Committee of the Regions, Secretariat of the Platform for Coal Regions in Transition, national governments, regional and local governments and authorities, non-governmental organizations and trade unions.

To strengthen the message, the conference will take place in the venues of the Culture Zone in Katowice, one of the best and most successful examples of revitalization of post-mining area, the well acclaimed symbol of transformation of Silesia and European Union’s contribution through Cohesion Policy to laying down the foundations for more innovative and sustainable future of the region. The Culture Zone had already hosted many international events, including COP 24.