Przejdź do treści głównej

Deklaracja dostępności
Declaration of Accessibility


English 

Deklaracja dostępności

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ecosilesia.slaskie.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-09

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Na stronie internetowej znajdują się filmy, w których nie umieszczono napisów będą one sukcesywnie dodawane (ustawy nie stosuje się do multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.).
Na stronie internetowej występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych.
Na stronie internetowej występują niejasne cele linków
Ze strony internetowej można korzystać przy pomocy klawisza TAB na klawiaturze (oraz strzałek i spacji w przypadku menu).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-12-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Iwona Wnuk, e-mail: ecosilesia@slaskie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (32) 77 99 181. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego mieści się w następujących lokalizacjach:

 • Katowice, ul. Ligonia 46 - siedziba główna, w której znajduje się Kancelaria ogólna (pok. 164),
 • Katowice, ul. Dąbrowskiego 23,
 • Katowice, ul. Plebiscytowa 36,
 • Katowice, ul. Powstańców 34,
 • Katowice, ul. Reymonta 24,
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40,
 • Częstochowa, ul. Sobieskiego 7.

Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Szczegółowa informacja znajduje się na platformie SEKAP.

Siedziba główna: ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Budynek posiada cztery wejścia:

 • od strony ul. Ligonia (aktualnie w trakcie remontu - brak możliwości wejścia),
 • od strony ul. Jagiellońskiej,
 • od strony ul. Lompy,
 • od strony ul. Reymonta.

Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych posiada jedynie wejście do budynku od ul. Reymonta (możliwość wjazdu dla osób na wózkach). Przy tym wejściu znajduje się winda, którą można się przemieścić na wszystkie kondygnacje budynku, do wszystkich stref obsługi klienta, w tym do Biura Obsługi Klienta. Osoba niepełnosprawna, w tym na wózku, ma możliwość przejścia przez obszary kontroli w godzinach pracy urzędu. Po godzinach pracy dostęp do wind i kondygnacji innych niż parter jest zabezpieczony za pomocą drzwi automatycznych otwieranych za pomocą karty zbliżeniowej, którą posiadają osoby pracujące w budynku. Z asystą ochrony osoby niepełnosprawne mogą, w uzasadnionych przypadkach, poruszać się po budynku również poza godzinami pracy.

Budynek jest wyposażony w 5 wind (w tym 4 dostępne dla osób niepełnosprawnych), którymi można się przemieścić na wszystkie kondygnacje budynku. Na poziomie sutereny i parteru znajdują się strefy, które z uwagi na schody są częściowo niedostępne dla osób na wózkach. Cały budynek posiada oznakowanie o kierunku wyjścia z budynku. Wszystkie toalety dla osób niepełnosprawnych są oznakowane (tabliczki na drzwiach toalet). Na korytarzach znajdują się tabliczki wskazujące kierunek do toalet dla osób niepełnosprawnych (toalety te znajdują się na parterze oraz 2. i 3. piętrze i są dostępne dla osób na wózkach).

Wszystkie windy (z wyjątkiem zabytkowej windy paciorkowej) wyposażone są w system dźwiękowy informujący o zamykaniu drzwi oraz numerze piętra, komunikaty głosowe są dobrze słyszalne, wszystkie panele posiadają informację w alfabecie Braille'a, przycisk Zero jest odznaczony kolorem, wszystkie windy posiadają wyświetlacz pokazujący numer piętra, dodatkowo we wszystkich windach zainstalowane są kamery podłączone do systemu monitoringu budynku.

Na dziedzińcu wewnętrznym Urzędu dostępnym od ul. Reymonta jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W okolicy budynku są wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych, jednakże znajdują się one poza terenem należącym do Urzędu i są administrowane przez Miasto Katowice.

W przypadku pojawienia się w Urzędzie osoby niepełnosprawnej, zwykle otrzymuje ona asystę ochrony. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Szczegółowa informacja znajduje się na platformie SEKAP.

Lokalizacja: ul. Dąbrowskiego 23, Katowice

Budynek posiada dwa wejścia dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich:

 • wejście główne od strony Placu Chrobrego,
 • wejście drugie prowadzące przez część parkingu na parterze (aktualnie w trakcie remontu - brak możliwości wejścia).

Na parkingu przynależącym do budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępna jest platforma przychodowa znajdująca się na parterze budynku. Korzystając z drogi od ul. Dąbrowskiego do dyspozycji jest sygnał dźwiękowy, informujący pracownika ochrony oraz druga platforma przychodowa. Obsługa administracji dodatkowo wyposażona jest w przenośne podesty umożliwiające zjazd wózka ze schodów.

W punkcie informacyjnym oraz na Sali Kolumnowej znajduje się pętla indukcyjna.

Budynek wyposażony jest w toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Szczegółowa informacja znajduje się na platformie SEKAP.

Lokalizacja: ul. Plebiscytowa 36, Katowice

Główne wejście do budynku znajduje się na rogu ulic Powstańców i Plebiscytowej. Dodatkowo 5. piętro ma połączenie z budynkiem sąsiadującym (ul. Powstańców 17) co stanowi dodatkowe wyjście ewakuacyjne. Do wejścia prowadzą schody. Budynek jest wyposażony w profesjonalny schodołaz przeznaczony do transportu osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz są wyznaczone osoby do asysty. Bezpośrednio za wejściem znajduje się portiernia.

W budynku znajduje się winda, wszystkie korytarze i winda są przystosowane dla osób poruszających się na wózku. Każde piętro posiada dodatkową toaletę dla osób niepełnosprawnych. Winda posiada odpowiedniej szerokości wejścia, pozwala również na transport osoby na noszach.

Budynek posiada 7 miejsc parkingowych, które są udostępniane w razie potrzeby. Dodatkowo w pobliżu znajdują się 2 miejsca parkingowe zarezerwowane dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Szczegółowa informacja znajduje się na platformie SEKAP.

Lokalizacja: ul. Powstańców 34, Katowice

Budynek posiada dwa wejścia:

 • wejście frontowe od strony ul. Powstańców 34 nie ma przeszkód architektonicznych,
 • wejście od strony parkingu posiadające dwa stopnie, w razie potrzeby używany jest podjazd składany FEAL F150.

Budynek wyposażony jest w windę OTIS Gen2 dostosowaną do transportu osób niepełnosprawnych, tj. udźwig 630 kg, drzwi o szerokości 90 cm, wymiary wewnętrzne 1,10 m na 1,40 m, komunikaty głosowe i oznaczenia pięter alfabetem Braille’a. Korytarze o szerokościach powyżej 1,20 m.

Budynek nie ma miejsc parkingowych dla Klientów urzędu. Miejsce dla osób niepełnosprawnych znajduje się na ulicy po przeciwległej stronie jezdni.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Szczegółowa informacja znajduje się na platformie SEKAP.

Lokalizacja: ul. Reymonta 24, Katowice

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • od strony ul. Reymonta,
 • od strony podwórza budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody, brak podjazdu lub windy dla wózków. Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. W budynku są dwie windy osobowe. Brak jest toalet dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Szczegółowa informacja znajduje się na platformie SEKAP.

Lokalizacja: ul. Piastowska 40, Bielsko-Biała

Budynek posiada 3 wejścia:

 • od strony ul. Asnyka (przewiązka),
 • od strony ul. Mieszka I,
 • od strony parkingu przy ul. Asnyka na bocznej ścianie na poziomie przyziemia – poziom (-1).

Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych posiada jedynie wejście do budynku od strony ul. Mieszka I (możliwość wjazdu dla osób na wózkach). Po wejściu do budynku i przejściu kilkunastu metrów można dojść do windy, która obsługuje poziomy od -1 (przyziemie) do 3. piętra.

Budynek jest wyposażony w jedną windę dostępną dla osób niepełnosprawnych, którą można się poruszać po 5-ciu kondygnacjach budynku, tj. poziom -1 (przyziemia), parter, 1. piętro, 2. piętro, 3. piętro. Na poziom 4. piętra prowadzą schody klatki schodowej. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z ogólnodostępnych toalet znajdujących się na paterze oraz 1., 2. i 3. piętrze budynku.

Winda wyposażona jest w system dźwiękowy informujący o zamykaniu drzwi, kierunku jazdy oraz numerze piętra. Komunikaty głosowe są dobrze słyszalne. Winda posiada wyświetlacz pokazujący numer piętra.

Przed budynkiem na parkingu od strony ul. Mieszka I (w pobliżu wejścia do budynku przez przewiązkę) wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych usytuowane na terenie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Szczegółowa informacja znajduje się na platformie SEKAP.

Lokalizacja: ul. Sobieskiego 7, Częstochowa

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • wejście główne od strony ul. Jana III Sobieskiego,
 • wejście boczne z parkingu od strony ul. Korczaka.

Do wejścia od strony ul. Korczaka prowadzą schody. Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych posiada jedynie wejście do budynku od strony ul. Sobieskiego (możliwość wjazdu dla osób na wózkach). Wchodzenie do budynku od odbywa się z poziomu chodnika. Dla gości przeznaczone jest wejście główne. Recepcja znajduje się na wprost drzwi wejścia głównego. Osoba na wózku inwalidzkim może przedostać się na hol głównej klatki schodowej za pomocą pochylni znajdującej się za recepcją.

Dla osób na wózkach dostępne są tylko korytarze i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy zainstalowanej w holu głównym. Platformę załącza pracownik recepcji (nieużywana platforma po określonym czasie ok. 5 minut przechodzi w stan spoczynku). W budynku nie ma windy. Cały budynek posiada oznakowanie o kierunku wyjścia z budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest oznakowana (tabliczka na drzwiach toalety). Na korytarzach znajdują się tabliczki informujące o kierunku do toalety dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na końcu korytarza skrzydła od strony ul. Sobieskiego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Korczaka w strefie parkingów miejskich.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Szczegółowa informacja znajduje się na platformie SEKAP.


Artykuł w języku polskim >

Declaration of availability

The Marshal's Office of the Silesian Voivodeship undertakes to ensure the accessibility of its website in accordance with the provisions of the Act of 4 April 2019 on digital accessibility of websites and mobile applications of public entities. The accessibility statement applies to the website ecosilesia.slaskie.pl.

Date of publication of the website: 2019-12-09

Date of last relevant update: 2019-12-09


The website is partially compliant with the Act of 4 April 2019 on digital accessibility of websites and mobile applications of public entities due to incompatibilities or exclusions listed below.
The website contains films with no subtitles - they will be successively added (the Act does not apply to multimedia published before 23 September 2020).
The website contains incomplete alternative descriptions of non-text elements.
The website contains unclear objectives of the links
The website can be accessed using the TAB key on the keyboard (and the arrows and spaces in the menu).

The statement was made on the day: 2019-12-09 The declaration was drawn up on the basis of a self-assessment carried out by a public entity.

Feedback and contact details

In case of problems with the availability of the website, please contact us. The responsible person is Ms. Iwona Wnuk, e-mail: ecosilesia@slaskie.pl You can also contact us by calling +48 (32) 77 99 181. The same way you can apply for inaccessible information and complain about lack of availability.

Everyone has the right to request the availability of a digital website or an element thereof.
You may also request information to be made available by an alternative means of access, for example by reading a digitally unavailable document, describing the content of a film without audio description, etc. You may also request information to be made available by means of an alternative means of access, for example by reading a digitally unavailable document, describing the content of a film without audio description, etc.
The request should include the identity of the person making the request, an indication of which website the request is for and the method of contact.
If the person requesting the information wishes to receive the information by means of an alternative means of access, the person requesting the information should also specify the manner in which the information is to be presented, which is convenient for that person.
The Marshal's Office of the Silesian Voivodeship should execute the request immediately, not later than within 7 days from the date of filing the request. If it is not possible to meet this deadline, the Marshal's Office of the Śląskie Voivodeship shall immediately inform the petitioner about it when it will be possible to meet the request, but the deadline cannot be longer than 2 months from the date of filing the request.
If it is not possible to ensure digital availability, the Marshal's Office of the Silesian Voivodeship may propose an alternative method of access to information.
In the event that the Marshal Office of the Śląskie Voivodeship refuses to comply with the request to provide access to information or an alternative method of access to information, the applicant may lodge a complaint about the availability of a digital website or an element of a website.
After the exhaustion of the above-mentioned procedure, an application may also be submitted to the Ombudsman.

Architectural accessibility

The Marshal's Office of the Silesian Voivodeship is located in the following locations:

 • Katowice, ul. Ligonia 46 - the head office where the General Office is located (room 164),
 • Katowice, ul. Dąbrowskiego 23,
 • Katowice, ul. Plebiscytowa 36,
 • Katowice, ul. Powstańców 34,
 • Katowice, ul. Reymonta 24,
 • Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40,
 • Częstochowa, ul. Sobieskiego 7.

The buildings can be entered with an assistance dog and a guide dog.

There is also a sign language interpreter available. Detailed information can be found on the SEKAP platform.

Headquarter: 46 Ligonia Street, 40-037 Katowice

The building has four entrances:

 • from the side of Ligonia Street (currently under renovation - no possibility of entrance),
 • from Jagiellońska Street,
 • from the side of Lompa Street,
 • from the side of Reymont Street.

Only the entrance to the building from Reymonta Street is accessible for the disabled (wheelchair access possible). At this entrance there is an elevator that can be moved to all floors of the building, to all customer service areas, including Customer Service. A disabled person, including wheelchair users, has the possibility to pass through the control areas during office hours. After working hours, access to lifts and floors other than the ground floor is secured by automatic doors opened by means of a proximity card held by persons working in the building. With the assistance of security guards, disabled persons may, in justified cases, move around the building also outside working hours.

The building is equipped with 5 lifts (including 4 accessible for the disabled), which can be moved to all floors of the building. At the basement and ground floor levels there are zones that are partly inaccessible to wheelchair users due to the stairs. The entire building is marked with a direction of exit from the building. All toilets for disabled people are marked (toilet door signs). In the corridors there are signs indicating the direction of the toilets for disabled people (these toilets are on the ground floor and on the 2nd and 3rd floors and are accessible to wheelchair users).

All lifts (except for the historic bead lift) are equipped with a sound system informing about closing the door and the floor number, voice announcements are well heard, all panels have information in Braille, the Zero button is color-coded, all lifts have a display showing the floor number, in addition, all lifts are installed cameras connected to the monitoring system of the building.

In the internal courtyard of the Office, accessible from Reymonta Street, there is one parking place for the disabled. In the vicinity of the building there are designated places for disabled people, however, they are located outside the area belonging to the Office and are administered by the City of Katowice.

If a disabled person shows up at the Office, they usually receive security assistance. You can enter the building with an assistance dog and a guide dog.

There is also a sign language interpreter available. Detailed information can be found on the SEKAP platform.

Localization: 23 Dąbrowskiego Street, Katowice

The building has two entrances for disabled people in wheelchairs:

 • The main entrance from the side of Chrobry Square,
 • econd entrance leading through a part of the car park on the ground floor (currently under renovation - no possibility to enter).

In the parking lot belonging to the building there is a parking place for disabled people.

A revenue platform on the ground floor of the building is available for wheelchair users. Using the road from Dąbrowskiego Street, there is a sound signal informing the security officer and the second income platform. The administration staff is additionally equipped with portable platforms enabling the trolley to descend from the stairs.

In the information point and the Column Hall there is an induction loop.

The building is equipped with toilets for the disabled. There are no Braille signs in the building.

The building can be entered with an assistance dog and a guide dog.

It is also possible to use a sign language interpreter. Detailed information can be found on the SEKAP platform.

Localization: 36 Plebiscytowa Street, Katowice

The main entrance to the building is located at the corner of Powstańców and Plebiscytowa Streets. Additionally, the 5th floor is connected with the neighbouring building (17 Powstańców Street) which constitutes an additional evacuation exit. Stairs lead to the entrance. The building is equipped with a professional staircase designed to transport people moving in wheelchairs and there are designated people to be assisted. Directly behind the entrance there is a porter's lodge.

There is an elevator in the building, all corridors and elevator are adapted for people in wheelchairs. Each floor has an additional toilet for disabled people. The elevator has an adequate width of the entrance, also allows to transport a person on stretchers.

The building has 7 parking spaces, which are available in case of need. In addition, nearby there are 2 parking spaces reserved for people with disabilities.

The building can be accessed with an assistance dog and a guide dog.

A sign language interpreter is also available. Detailed information can be found on the SEKAP platform.

Localization: 34 Powstańców Street, Katowice

The building has two entrances:

 • The front entrance from the side of ul. Powstańców 34 has no architectural obstacles,
 • entrance from the parking side with two steps, if necessary the FEAL F150 folding ramp is used.

The building is equipped with an OTIS Gen2 elevator adapted for the transport of disabled people, i.e. 630 kg lifting capacity, 90 cm wide doors, internal dimensions 1.10 m by 1.40 m, voice announcements and braille on the floors. Corridors with a width of more than 1,20 m.

The building has no parking spaces for the clients of the office. The building has no parking spaces for the clients of the office. The place for the disabled is located on the street opposite the road.

The building can be accessed with an assistance dog and a guide dog.

There is also a sign language interpreter available. Detailed information can be found on the SEKAP platform.

Localization: 24 Reymonta Street, Katowice

There are two entrances to the building:

 • From the side of Reymonta Street,
 • from the courtyard side of the building.

The main entrance is reached by stairs, no ramp or lift for wheelchairs. The reception desk is to the right of the main entrance. There are two passenger lifts in the building. There are no toilets for the disabled.

There are no Braille or contrast markings or enlarged print for the blind and partially sighted.

The building can be entered with an assistance dog and a guide dog.

A sign language interpreter is also available. Detailed information can be found on the SEKAP platform.

Localization: 40 Piastowska Street, Bielsko-Biała

The building has 3 entrances:

 • From the side of Asnyka Street (lacquer line),
 • from the side of Mieszka I Street,
 • from the parking lot on Asnyka Street on the side wall on the ground floor level – level (-1).

Only the entrance to the building from the side of Mieszka I Street (possibility of wheelchair access) is accessible for the disabled. After entering the building and walking several meters you can get to the elevator, which serves levels from -1 (ground floor) to the 3rd floor.

The building is equipped with one elevator accessible for the disabled, which can move on 5 floors of the building, i.e. level -1 (ground floor), ground floor, 1st floor, 2nd floor, 3rd floor. On the 4th floor there are stairs of the staircase. Persons with disabilities can use the public toilets located on the ground floor and the 1st, 2nd and 3rd floors of the building.

The lift is equipped with a sound system informing about closing the door, direction of travel and floor number. Voice announcements are clearly audible. The lift has a display showing the floor number.

In front of the building in the parking lot on the side of Mieszka I Street (near the entrance to the building by the batten) there are 2 parking spaces for the disabled located in the District Starosty in Bielsko-Biała.

The building can be accessed with an assistance dog and a guide dog.

It is also possible to use a sign language interpreter. Detailed information can be found on the SEKAP platform.

Localization: 7 Sobieskiego Street, Częstochowa

There are two entrances to the building:

 • The main entrance from the side of Jana III Sobieskiego Street,
 • Side entrance from the car park on the side of Korczaka Street.

Stairs lead to the entrance from the side of Korczaka Street. The entrance to the building from the side of Sobieskiego Street (possibility of wheelchair access) is only accessible for the disabled. Entrance to the building from the pavement is from the level of the pavement. For guests there is a main entrance. The reception desk is located opposite the main entrance door. A person in a wheelchair can get to the lobby of the main staircase using the ramp located behind the reception desk.

Only the corridors and rooms on the ground floor are accessible to wheelchair users. To the part of the corridor lead the stairs, which can be climbed using the platform installed in the main hall. The platform is switched on by the receptionist (unused platform after a specified period of time, about 5 minutes goes to rest). There is no lift in the building. The whole building is marked with the direction of exit from the building. The toilet for the disabled is marked (sign on the toilet door). In the corridors there are signs informing about the direction to the toilet for the disabled. Toilet for disabled people is located on the ground floor, at the end of the wing corridor from the side of Sobieskiego Street.

There are no inductive loops in the building. There are no Braille or contrast markings or enlarged printings for blind and partially sighted people in the building.

In front of the building there is 1 parking place for disabled people on the side of Korczaka Street in the zone of city parking lots.

You can enter the building with an assisting dog and a guide dog.

There is also a sign language interpreter available. Detailed information can be found on the SEKAP platform.